معرفی

مشخصات فردی

حسین رحمن پناه

نام - نام خانوادگی : حسین   رحمن پناه

پست الکترونیکی : h_rahmanpanah@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : اموزش زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان انگلیسی

محل خدمت : دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 5

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه دبیری و اموزش

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1388/12/25

حسین رحمن پناه
حسین رحمن پناه

محل خدمت :
    دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^